Klachtencommissie

In samenhang met de Ethische Gedragscode kent de NOBCO ook een klachtenregeling. In 2005 is een klachtencommissie benoemd, bestaande uit twee NOBCO coaches met een accreditatie als Senior Practitioner en een onafhankelijk voorzitter (jurist). In 2005 is de klachtenregeling ontwikkeld en in 2010 deze regeling ingrijpend vernieuwd.

De doelstelling van de klachtenprocedure is het onderzoeken, beoordelen en toezien op de afhandeling van klachten van cliënten of opdrachtgevers over bij de NOBCO aangesloten beroepscoaches.

Klachten kunnen betrekking hebben op:

  • het handelen of nalaten van de coach bij de uitvoering van een opdracht, in het bijzonder met betrekking tot de Ethische Gedragscode van de NOBCO
  • financiële geschillen voortvloeiend uit de tussen de klager en de coach gesloten coachingsovereenkomst.  

Afronding van de klachtenprocedure betekent dat de klachtencommissie (schriftelijk) uitspraak doet of de ingediende klacht gegrond is of niet. De klachtencommissie kan aan die uitspraak een aanbeveling verbinden, gericht aan de coach of aan het bestuur van de NOBCO. Uitspraken van de klachtencommissie worden geanonimiseerd bekend gemaakt aan alle bij de NOBCO aangesloten beroepscoaches.

Klik hier voor het complete Klachtenreglement (PDF-document). 

Samenstelling
De klachtencommissie bestaat op dit moment uit de volgende leden: 

Het secretariaat van de klachtencommissie is gevestigd op het secretariaat van de NOBCO.