Visie en missie

Visie

De mens is oneindig in zijn mogelijkheden en is altijd in ontwikkeling. Coaching en mentoring leveren hieraan een krachtige bijdrage.

Missie 

De missie van de NOBCO is om leidend te zijn bij de ontwikkeling van coaching als professie en een bijdrage te leveren aan de bekendheid en beschikbaarheid van professionele coaching in de samenleving.

Beleidsplan 2015-2018

Voor de periode 2015-2018 heeft de NOBCO een nieuw beleidsplan opgesteld. Dit beleidsplan bouwt voort op de ambities en beleidsvoornemens van de periode 2011-2014. De nadruk zal echter sterk liggen op de blik naar buiten. Intern wil de NOBCO meer verbinding faciliteren en de kwaliteitsborging versterken, extern zal de NOBCO zich sterk positioneren bij relevante stakeholders als dé partij voor coaches en mentoring.

Dit beleidsplan bevat zes hoofdstukken: Inleiding, Visie, Missie, Kernwaarden en Beleidsdoelstel lingen, gevolgd door een hoofdstuk per beleidsdoelstelling met tot slot een samenvatting. Elke doelstelling is opgesplitst in concrete activiteiten, die de NOBCO in de periode 2015-2018 wil uitvoeren.

Klik hier voor het complete beleidsplan: NOBCO Beleidsplan 2015-2018 (PDF-document)
Klik hier voor een update van het beleidsplan: Update NOBCO Beleidsplan 2015-2018 (PDF-document)

Kernwaarden

Bij het werken aan deze missie laat de NOBCO zich leiden door de volgende belangrijke kernwaarden:

 • leidend en gezaghebbend
 • objectief en deskundig
 • verbindend 

Deze kernwaarden zullen herkenbaar moeten zijn in het handelen en communiceren van de NOBCO. Het bestuur wil hierop aanspreekbaar zijn.

Doelstellingen

* Beleidsdoelstelling één: Coachprofessionals sluiten zich aan bij de NOBCO, omdat ze mede door de NOBCO gefaciliteerd worden in hun verdere ontwikkeling als coach.

* Beleidsdoelstelling twee: Het inzichtelijk maken van de meerwaarde en werkwijze van professionele coaches.

Beleidsdoelstelling drie: Afnemers van coachdiensten wenden zich tot NOBCO coaches als evidente keuze.

Voor de periode 2015-2018 zijn er in totaal 41 concrete beleidsvoornemens geformuleerd. 

Coachprofessionals sluiten zich aan bij de NOBCO, omdat ze mede door de NOBCO gefaciliteerd worden in hun verdere ontwikkeling als coach.

 1. Meer activiteiten van hoge kwaliteit aanbieden om de nieuwste en belangrijkste ontwikkelingen in het coachvak aan coaches te kunnen presenteren.
 2. Extra verdiepingsbijeenkomsten aanbieden aan coaches om de verbinding tussen de coaches onderling te bevorderen, ook in samenwerking met andere organisaties.
 3. Opzetten en promoten van een buddy systeem voor coaches die zich aansluiten bij de NOBCO zodat nieuwe coaches zich welkom voelen binnen de NOBCO.
 4. Versterken van de vaksecties waarbinnen coaches zich rondom een bepaald thema verenigen teneinde zichzelf, andere coaches en/of de professie te ontwikkelen.
 5. Opzetten en uitvoeren van een intern mentoring systeem als professionele begeleiding voor en door NOBCO coaches om de vakbekwaamheid en het reflectievermogen te ontwikkelen.
 6. Faciliteren bij het oprichten van intervisiegroepen door NOBCO coaches en het bieden van informatie over verschillende intervisiemethodieken om intervisie tussen coaches te stimuleren.
 7. Faciliteren van de EIA als adequaat ontwikkelingsinstrument voor de NOBCO coaches om accreditatie van coaches te stimuleren.
 8. Stimuleren van NOBCO coaches om zich te laten accrediteren op het niveau dat bij hen past, zodat NOBCO coaches zich hiermee kunnen onderscheiden van andere coaches.
 9. Structureel informeren van NOBCO coaches en andere geïnteresseerden over EIA om accreditatie te bevorderen.
 10. Beter promoten van de mogelijkheid om – tegen betaling – aan NOBCO coaches extra ondersteuning te bieden bij het samenstellen van een EIA-aanvraag zodat drempels makkelijker genomen kunnen worden.
 11. Uitnodigen van geaccrediteerde coaches om zich binnen 5 jaar te laten herregistreren of een upgrade in hun EIA niveau aan te vragen zodat het EIA niveau up to date blijft.
 12. Proactief signaleren en aanbieden van interessante diensten voor NOBCO coaches om de coaches bij hun praktijk te ondersteunen.
 13. Blijven onderzoeken van de mogelijkheden om tot een zo laag mogelijke aansluitingsbijdrage te komen voor NOBCO coaches om de toegankelijkheid van de NOBCO te bevorderen.
 14. Kritisch blijven volgen van contractpartners om een zo hoog mogelijke toegevoegde waarde voor de NOBCO te realiseren.
 15. Proactief verspreiden van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van coaching en initiatieven van NOBCO coaches met huidige en nieuwe communicatiekanalen om NOBCO coaches op de hoogte te houden.

  Het inzichtelijk maken van de meerwaarde en werkwijze van professionele coaches. 
 16. Vergroten van het aantal vakbladen waar NOBCO coaches met significante korting gebruik van kunnen maken zodat zij hun vakgebied tegen aantrekkelijke tarieven kunnen bijhouden.
 17. Monitoren en evalueren van het collectieve abonnement op CoachLink om dit te laten aansluiten bij de behoefte van NOBCO coaches.
 18. Vaker sponsor zijn van landelijke initiatieven waar de achterban en andere spelers uit het coachveld bijeenkomen, om zichtbaar te zijn en de vinger aan de pols te houden.
 19. Continue bijsturen van de interne processen om een optimale en effectieve dienstverlening naar de NOBCO coaches te realiseren. Onderzocht zal worden of een nieuw (met de website) geïntegreerd systeem hieraan tegen aanvaardbare kosten kan bijdragen.
 20. Opnieuw inrichten van de klachtenprocedure aangaande het nemen van disciplinaire maatregelen tegen NOBCO coaches, omdat het ongewenst is dat het bestuur dit zelf doet.
 21. De Coaching Monitor doorontwikkelen tot een betrouwbaar, veilig en eenvoudig online instrument voor het evalueren van coachtrajecten.
 22. Doorontwikkelen van de Coaching Monitor voor EIA-doeleinden, zodat coaches verkorte evaluaties kunnen creëren die geldig zijn voor EIA (her)accreditatie.
 23. Doorontwikkelen van de Coaching Monitor voor educatiedoeleinden, zodat het instrument ingezet kan worden door studenten in een onderwijssetting.
 24. Gratis en exclusief beschikbaar stellen van de Coaching Monitor aan de NOBCO coaches om de meerwaarde van de NOBCO aansluiting te onderstrepen.
 25. Structureel reserveren van budget voor hosting, onderhoud en doorontwikkeling van de Coaching Monitor zodat de continuïteit ervan wordt gewaarborgd.
 26. Structureel promoten van de Coaching Monitor richting afnemers van coachdiensten om het gebruik ervan te stimuleren.
 27. Doorontwikkelen van de Coaching Monitor tot verzamelinstrument van branche-informatie over de NOBCO coaches om deze informatie beschikbaar te krijgen voor opdrachtgevers.
 28. Structureel promoten van het NOBCO Kenniscentrum voor Coaching zowel naar binnen als naar buiten als de online bron voor informatie over coaching zodat dit beter bekend wordt.
 29. Bevorderen van de ondersteunende rol van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek bij activiteiten rond en onderzoek naar coaching en de ontwikkeling van de Coaching Monitor om de kwaliteit te waarborgen.
 30. Versterken van de samenwerking met collega-beroepsorganisaties door activiteiten open te stellen voor elkaars achterban en gezamenlijk nieuwe initiatieven te ontwikkelen om zo sterker te staan naar de diverse stakeholders. 

  Afnemers van coachdiensten wenden zich tot NOBCO coaches als evidente keuze.
 31. Verder inzichtelijk maken van de markt van kwaliteitsgerichte coachopleidingen met behulp van het EQA keurmerk zodat studenten een afgewogen keuze kunnen maken.
 32. Ondersteunen en aandacht besteden aan de kwaliteitsborging van coachopleidingen met een EQA accreditatie om de kwaliteit van het keurmerk te waarborgen.
 33. Faciliteren van samenwerking met andere beroepsorganisaties om meerwaarde te bieden voor de ontwikkeling van het coachvak .
 34. Ontwikkelen van een nieuwe website die gericht is op één hoofddoelgroep: de afnemer van coachdiensten, zodat die direct toegang heeft tot relevante informatie.
 35. Onderzoeken in hoeverre het wenselijk is om aanvullende thema websites te ontwikkelen voor andere doelgroepen om op basis hiervan tot een afgewogen keuze te komen.
 36. Uitbreiden van de hoeveelheid beschikbare PR-materialen die door de NOBCO coaches kunnen worden ingezet om de eigen coachdiensten te promoten.
 37. Vergroten van het aantal PR-materialen dat verspreid wordt vanuit de NOBCO richting (potentiële) afnemers van coachdiensten om de NOBCO coaches te promoten.
 38. Opzetten van een pool met NOBCO coaches die als ambassadeurs of consultants, organisaties op weg kunnen helpen met het opzetten van een eigen coachdesk of coachpool omdat NOBCO het startpunt wil zijn bij vragen over coaching.
 39. Mogelijk maken voor NOBCO coaches om opdrachtgevers gratis of tegen gereduceerd tarief uit te nodigen om deel te nemen aan inhoudelijke NOBCO activiteiten, zodat opdrachtgevers de kans krijgen om zich bij te scholen.
 40. Uitbreiden van het bestuur met een extra bestuurslid met specifieke expertise op het gebied van Marketing en Promotie, zodat gerichter invulling kan worden gegeven aan ‘De blik naar buiten’.
 41. Uitbreiden van de Raad van Advies van drie naar vijf leden, zodat een bredere range van stakeholders vertegenwoordigd is binnen de Raad van Advies.

 Klik hier voor het complete beleidsplan: NOBCO Beleidsplan 2015-2018 (PDF-document)